+48 601 539 077 mmjurczy@cyf-kr.edu.pl

Szpiczak mnogi. Wybrane zagadnienia.

Kup elektroniczną wersję książki

Cena książki tylko 30 zł

Prosimy o wpłaty na konto Fundacji:

PKO BP I Oddział w Krakowie
ul. Królewska 51, 30-081 Kraków
nr. konta – 06 1440 1127 0000 0000 0835 9709
W tytule wpłaty proszę wpisać „e-book”
Całość uzyskanego dochodu będzie przeznaczona na działalność statutową Fundacji.

SZPICZAK MNOGI - wybrane zagadnienia

PDF – 3,1 MB

Zakupioną książkę, w postaci pliku danych (PDF), mogą Państwo pobierać wyłącznie do własnego użytku. Powielanie książki i przekazywanie zakupionej książki innym osobom jest niedozowolone. Nie wolno kopiować pobranych plików (z wyłączeniem kopii zapasowej), wysyłać jako załączniki do poczty elektronicznej ani drukować (z wyłączeniem druku 1 egz. na własny użytek). Robienie każdej z tych rzeczy jest naruszeniem prawa i może skutkować odpowiedzialnością karną.

Z góry serdecznie dziękujemy za wpłatę na nasze konto.

Pragnę z radością poinformować, iż w sierpniu 2010 roku ukazała się praca zbiorowa pt.: „Szpiczak mnogi – kompleksowa diagnostyka i terapia”, wydana przez Wydawnictwo Medyczne Górnicki z Wrocławia przy wsparciu finansowym Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa. Aktualnie aby jeszcze bardziej pogłębić i poszerzyć temat diagnostyki oraz leczenia szpiczaka mnogiego, postanowiliśmy przygotować drugą część pracy pt.:

„Szpiczak mnogi – wybrane zagadnienia”
pod redakcją naukową dr A. Jurczyszyna oraz prof. A. B. Skotnickiego

Mam nadzieję, iż w ten sposób będziemy mogli jeszcze lepiej pomóc Lekarzom, Pacjentom i Ich Rodzinom w codziennej walce z trudnym do leczenia i nadal nieuleczalnym nowotworem, jakim jest szpiczak mnogi.

icon pdfList – Podziękowanie PDF – 88 KB

Łączę pozdrowienia
Artur Jurczyszyn

 • Słowo wstępne – dr med. A. Jurczyszyn, prof. dr hab. med. A. B. Skotnicki
 • Leczenie niedokrwistości, powikłań infekcyjnych oraz innych komplikacji u chorych ze szpiczakiem mnogim – dr Artur Jurczyszyn, prof. Aleksander B. Skotnicki
 • Symptomatologia zmian w tkankach jamy ustnej w przebiegu szpiczaka mnogiego oraz po allotransplantacji szpiku – dr Maciej R. Czerniuk
 • Amyloidoza oraz inne dyskrazje plazmocytarne: diagnostyka i leczenie – dr Grzegorz Charliński, prof. Wiesław W. Jędrzejczak
 • Zasady leczenia szpiczaka mnogiego w oparciu o zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej na rok 2011 – prof. Anna Dmoszyńska
 • Rzadkie postacie i odmiany szpiczaka mnogiego – dr Dominik Dytfeld, dr hab. Jan M. Zaucha, dr Andrzej Jakubowiak, prof. Mieczysław Komarnicki
 • Ostre stany zagrożenia życia u chorych ze szpiczakiem mnogim – dr Joanna Góra-Tybor, dr Krzysztof Jamroziak
 • Problemy endokrynologiczne u chorych ze szpiczakiem mnogim – dr Jacek Belowski
 • Objawy z układu kostno-stawowego w przebiegu szpiczaka mnogiego – dr Jacek Olas, lek. Jolanta Bucka
 • Powikłania przewlekłej kortykosteroidoterapii ze szczególnym uwzględnieniem powikłań ze strony układu pokarmowego – dr Dorota Cibor, prof. Tomasz Mach
 • Kacheksja nowotworowa – zasady diagnostyki i postępowania leczniczego – dr hab. Krzysztof Krzemieniecki
 • Żywienie pacjenta ze szpiczakiem mnogim – mgr inż. Ewa Ceborska
 • Opieka pielęgniarska nad chorym ze szpiczakiem mnogim – mgr Jolanta Nowak, Teresa Bałda
 • Opisy przypadków pacjentów ze szpiczakiem mnogim – doświadczenia własne – dr Marek Hus
 • Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno-psychologicznej u chorych hematologicznych – lek. med. Roman Mikuła, mgr Semko Lipiec
 • Nadzieja jako czynnik leczący lub destabilizujący w pomocy psychologicznej – ks. Jacek Prusak SJ
 • Akupunktura, akupresura oraz inne metody medycyny chińskiej w holistycznym podejściu do pacjenta z nowotworem – dr Wiesław S. Nowak
 • „Lecząc Innych pamiętajmy o sobie” – poradnik dla lekarzy – mgr Mariola Kosowicz
 • „Moje życie ze szpiczakiem” – historie Pacjentów i Ich Rodzin – opracowanie mgr Ada Witenberg: Tadeusz Falandysz, Krystyna Kubiak, Mieczysław Król-Łęgowski, Maria Pytka, Leszek Ciepliński, Katarzyna Lepa, Jan Musiał, Roman Sadżuga, Jakub Wróbel, Janusz Żuchowski

SŁOWO WSTĘPNE

Pragniemy oddać do rąk Czytelników drugą część monografii pt.: „Szpiczak mnogi – wybrane zagadnienia” będącą kontynuacją pierwszej części książki pt.: „Szpiczak mnogi – kompleksowa diagnostyka i terapia”, wydanej w 2010 roku przez Fundację Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa.

Szpiczak mnogi inaczej szpiczak plazmocytowy lub plazmatyczno-komórkowy (według Klasyfikacji Nowotworów WHO z 2008 roku) jest schorzeniem bardzo złożonym. Publikacja nowej Klasyfikacji przez WHO wywołała dyskusję czy nazwa szpiczak mnogi powinna być nadal używana dla określenia tej jednostki chorobowej. Polskie tłumaczenie terminu nie do końca odpowiada anglojęzycznemu terminowi „plasma cell myeloma”. Wydaje nam się po konsultacjach m.in. z profesorami Robertem Kylem oraz Paulem Richardsonem, iż nazwa szpiczak mnogi powinna pozostać i może być zamiennie używana z terminem szpiczak plazmocytowy.

W naszej książce przedstawiono najnowsze zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transplantologów na 2011 rok, omówiono terapię powikłań infekcyjnych oraz leczenie niedokrwistości. Ponadto zaprezentowano rzadkie postacie i odmiany szpiczaka mnogiego (szpiczaka plazmocytowego), ciekawe opisy przypadków chorych, jak również przedstawiono diagnostykę oraz leczenie amyloidozy i innych dyskrazji plazmocytarnych. Wybitni specjaliści zaprezentowali postępowanie w ostrych stanach bezpośrednio zagrażających życiu, opisali objawy ze strony układu kostno-stawowego w szpiczaku mnogim, odpowiednie żywienie w chorobie, zespół wyniszczenia w przebiegu nowotworu, problemy endokrynologiczne i zagadnienia opieki psychiatryczno-psychologicznej. Do współpracy zaproszono psychoonkologa, ponadto osobę duchowną oraz lekarza zajmującego się akupresurą, akupunkturą i tradycyjną medycyną chińską co wydaje się mieć znaczenie w holistycznym podejściu do pacjenta. Aby pokazać złożoność tej choroby udało nam się zgromadzić wypowiedzi oraz refleksje osób i rodzin chorych na szpiczaka mnogiego w trakcie często wieloletniej terapii. Dzięki ogromnemu postępowi w medycynie możemy stwierdzić, iż aktualnie chorzy poddani leczeniu mają szansę na długie przeżycie, a być może trwałe wyleczenie.

Bardzo dziękujemy autorom poszczególnych rozdziałów za tak interesujące przedstawienie swoich tematów, a recenzentom za wnikliwą ocenę przesłanych tekstów. Ponownie liczymy na życzliwe przyjęcie tej zbiorowej pracy i głęboko wierzymy, że przyczyni się ona do optymalnej opieki nad chorymi ze szpiczakiem plazmocytowym.

Książka powstała w związku z planami stworzenia profesjonalnego i interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Dr med. Artur Jurczyszyn
Prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki